รายละเอียดเกี่ยวกับ Flow Meters เพิ่มเติม 

                     ศูนย์รวม Flow meter สำหรับอุตสาหกรรม                                           จำหน่ายเครื่องวัดอัตราการไหลทุกชนิด

Flowmeter (เครื่องวัดอัตราการไหล)              

Thermal Mass Flowmeter                                Isoil/ Isomag : เครื่องวัดอัตราการไหลด้วยหลักการ Magentic จาก ประเทศอิตาลี  

Coriolis Mass Flowmeter    

Positive Displacement PD Meter

Vortex Shedding Meter       

Electromagnetic Flowmeter 

Flumes & Weirs  

Orifice Plate 

Venturi Flowmeter                                               Trimec : PD Meter และ Turbine Meter จาก Australia  

Nozzle Flow Meter, Flow Nozzles                          

Doppler Flow Meter                 

Flow Indicator

Paddle Wheel 

Pitot tube Flow Meter

Biogas Flowmeter  

Bulk Flowmeter

Ultrasonic Flowmeter

Water Meter - Hydrometer       Greyline Instruments :  เครื่องวัดอัตราการไหลและระดับด้วยหลักการ Ultrasonic จาก Cannada  

Colorimetric Flowmeter  

 

 

 

 

 

 Emco Controls : Orofice Plate, Venturi Tube, Nozzle, Magnetic  Level Gauge จาก Denmark  

 


 

 

 

 

 

 

 

 Alia-SMC : เครื่องวัดอัตราการไหลด้วยหลักการวัดแบบ Thermal Mass  จากอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROHNE : เครื่องวัดอัตราการไหลหลักการวัดแบบ Vortex และ Mass (Coliolis) จาก Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GPI : เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Turbine and controller จาก อเมริกา